Garanti

Garanti

LekoPark AB lämnar garanti på materialfel och produktionsfel som uppstått vid tillverkning av produkten.

Vid en garantireklamation ska faktura i original bifogas reklamationen då garantitiden påbörjas det datum som står på fakturan. Det ska också bifogas dokumentation att underhåll och inspektioner har utförts enligt LekoParks drift och underhållsinstruktioner. Garantin innefattar kostnadsfri ersättning av delar samt fri leverans av dessa till kundens lagerplats. Andra skador eller kostnader täcks av kunden själv.

Garantitiden är olika lång för olika material vilket klargörs nedan:

20 år                  Gäller stolpar i aluminium

15 år                  Gäller paneler och detaljer i Hpl

10 år                  Rutsch i Starboard samt paneler och detaljer i Hdpe

5 år                    Bärande delar av trä, bärande konstruktioner av galvaniserat eller rostfritt stål

2 år                    Rörliga delar samt övriga delar och komponenter

 

Garantin gäller inte:

När produkten är felaktig monterad eller om köparen inte utfört och dokumenterat underhåll och inspektioner enligt LekoParks drift och underhållsanvisningar.

Normalt slitage, bucklor, repor, blekningar, missfärgningar, ytkorrosion på metalldelar, kvistar, kåda, sprickor i trä, naturliga förändringar i materialet, etc.

Vid olyckor eller om produkten använts felaktigt, överbelastats, vanvårdats eller vandaliserats.